Kancelaria_Prawna_Person_wynagrodzeniaPodstawą kalkulacji wynagrodzenia za usługi świadczone przez Kancelarię są stawki godzinowe członków zespołu, zależne od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Uwzględniając zakres obsługi świadczonej na rzecz Klienta, stawki godzinowe stosujemy:

  • bezpośrednio - obliczając wynagrodzenie jako iloczyn przepracowanych godzin i wielkości stawek osób świadczących obsługę,
  • pośrednio - jako element kalkulacji wynagrodzenia za stałą obsługę przedsiębiorcy; w tym zakresie Kancelaria stosuje różne systemy, dostosowane do potrzeb Klienta,
  • pośrednio - jako podstawę kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego z góry dla określonego zadania.

Niezależnie od ustalonej z Klientem metody kalkulacji wynagrodzenia Kancelarii, wynagrodzenie to nie obejmuje kosztów zewnętrznych ponoszonych przez Kancelarię w imieniu Klienta takich jak opłaty skarbowe, sądowe, opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia, koszty tłumaczeń przysięgłych, koszty przesyłek oraz innych podobnych kosztów. Ponadto wynagrodzenie nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania poza terenem Trójmiasta.

W imieniu Klientów związanych z Kancelarią umową o współpracy Kancelaria
ponosi i reguluje na bieżąco większość opłat zewnętrznych, które są następnie
rozliczane z Klientem w przyjętych okresach rozliczeniowych.